• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Nederlands installeren, invoeren in zorgopleidingen en -werkvloer.

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel stimuleerde de samenwerking tussen VDAB en Tracé Brussel om het bestaande opleidingsaanbod in de zorg uit te breiden en nieuwe projecten op te zetten opdat meer werknemers met een voldoende kennis Nederlands naar de zorgberoepen in Brussel toegeleid worden.
De samenwerking tussen VDAB en Tracé had vooral betrekking op verzorgenden. Het doel was om personeel beter voor te bereiden om hun zorgtaken ook in het Nederlands uit te voeren. De acties rond taalvaardigheid hadden niet als doel om tweetalig personeel ‘af te leveren’.
Uit deze samenwerking kwamen meerdere acties naar voor. Enkelen daarvan lichten we hier toe. Deze acties zijn ook voorgesteld op de studiedag “Talige Zorg voor Brusselse ouderen” van 25 maart 2011.

Actie: Zorgverhaal – taalverhaal

De laatste twee jaren werden in Brussel belangrijke inspanningen geleverd om de taalvaardigheid Nederlands van medewerkers bij thuiszorgdiensten én bij woon- en zorgcentra te versterken.

We wensen in Brussel een coherent zorg- en taalverhaal op te maken. De instapeisen voor de opleiding, de einddoelen Nederlands in een opleiding en instapvoorwaarden bij tewerkstelling sluiten in dit verhaal best op elkaar aan, zoals in het schema is voorgesteld.

Ideale aansluiting van de doelen Nederlands in een zorgtraject met aandacht voor Nederlands:

Instapeisen Nederlands in de vooropleiding (bv. vooropleiding Social Profit VDAB en Nederlands gericht op de zorgsector)

Einddoelen Nederlands in de vooropleiding
Instapeisen Nederlands bij de opleidingen in de zorgsector
Einddoelen Nederlands bij de opleidingen in de zorgsector
Minimaal taaleisen Nederlands voor werkgevers in de zorg (in Brussel)
Ideaal taalprofiel Nederlands voor werkgevers in de zorg in Brussel

Het is van belang om de taalvaardigheid Nederlands in de opleidingen zo in te bedden, dat de werkzoekenden op het einde van de opleiding praktisch Nederlands kennen. De taalvereisten in de beroepsopleidingen mogen niet hoger liggen dan de eisen op de werkplek. Voor werknemers die al aan de slag zijn in een woonzorgcentrum of een thuiszorgdienst, wordt gezocht naar wegen om hun taalvaardigheid Nederlands verder te ontwikkelen.

Actie: (Beroeps)opleiding als verzorgende.

In Vlaanderen kan je een verzorgende worden door de opleiding te volgen in het leerplicht– en het volwassenenonderwijs en bij een VDAB-erkende beroepsopleiding. In Brussel kan je lessen volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Brussel of bij CVO Meise – Jette, bij Familiehulp of bij Solidariteit voor het Gezin.

Nederlands kunnen uitvoeren. De cursisten leren Nederlands door een basiscursus en praktijklessen in het Nederlands en door een stage in een rusthuis in Vlaanderen.

Nederlands leren binnen deze opleiding is gericht op tewerkstelling in de Brusselse regio. In deze regio zijn de eisen voor de taalvaardigheid Nederlands bij aanwerving lager dan in Vlaanderen.

Het overgrote deel van de werkzoekenden die bij Solidariteit voor het Gezin opleiding volgt, heeft het Nederlands niet als moedertaal. Dat vraagt een specifieke aanpak. Na een intensief voortraject met praktijkgericht Nederlands en een kennismaking met de zorgsector, volgen de cursisten de opleiding tot verzorgende van een 11-tal maanden, met een stage van 600u. Instructies tijdens de opleiding worden aangepast aan het taalniveau van de cursisten. De VDAB zet tijdens de opleiding een taalcoach in die instructeurs en cursisten verder ondersteunt.

Familiehulp werkt ook samen met VDAB en het Huis van Nederlands om de opleiding voor anderstaligen meer toegankelijk te maken, zonder afbreuk te doen aan de professionele einddoelen.

Het tewerkstellingspercentage van deze opleidingen varieert tussen de 75% en 82%, mee dankzij de uitstroombegeleider, betoelaagd door de VGC.

Actie: Franstalige en Nederlandstalige opleidingsaanbieder werken samen

De Franstalige opleidingsorganisatie (Cobeff) bouwde met een Nederlandstalige opleidingsorganisatie (Groep Intro) een samenwerking uit om in de beroepsopleiding tot ‘aide soignante’ Nederlands in te bouwen. Deze opleiding zorgt er voor dat de werkzoekenden op het einde van de opleiding de zorgtaken ook in het Nederlands kunnen uitvoeren. De cursisten leren Nederlands door een basiscursus en praktijklessen in het Nederlands en door een stage in een rusthuis in Vlaanderen.

Nederlands leren binnen deze opleiding is gericht op tewerkstelling in de Brusselse regio. In deze regio zijn de eisen voor de taalvaardigheid Nederlands bij aanwerving lager dan in Vlaanderen.

De partners zijn vragende partij om deze samenwerking over de taalgemeenschappen heen verder te zetten, mits hiervoor de nodige middelen en steun worden gevonden bij het beleid.

Actie: taalbeleid voor Brusselse Woonzorgcentra

Sommige medewerkers in Brusselse woonzorgcentra hebben niet voldoende kennis van het Nederlands om hun job in het Nederlands uit te voeren. Op vraag van enkele woonzorgcentra voerde een medewerkster van het Huis van het Nederlands gesprekken met enkele centra om tot een model voor taalbeleid te komen voor Brusselse woonzorgcentra.

Het huis voor het Nederlands ontwikkelde de volgende instrumenten:

• een model om een omgevingsanalyse te maken aan de hand van interviews, screenings, observatie en enquêtes.

• talenprofielen van verpleegkundige en verzorgende. Een overzicht van taken die een verzorgende/verpleegkundige in het Nederlands moeten kunnen uitvoeren en het niveau Nederlands dat hiervoor gewenst is.

• een model voor een woonzorgcentrum om op basis van deze omgevingsanalyse stappen te zetten naar een taalbeleid voor de organisatie, onder begeleiding van een adviseur van het Huis van het Nederlands.

De aandacht gaat in eerste instantie naar verzorgenden en verpleegkundigen, omdat zij veel contact hebben met de bewoners. De belangrijkste contacten met bewoners vinden plaats tijdens de dagelijkse verzorging. In het geval van een verpleegkundige hoort hier ook nog het toedienen van de medicatie bij.

Voor beide beroepscategorieën werd instapniveau 2.1 taalvaardigheidsniveau vastgelegd als minimaal streefdoel. Dit is het taalniveau dat nodig is om deze dagelijkse verzorging uit te voeren. Voor verpleegkundigen kan dit nog aangevuld worden met extra taalacties om tot een instapniveau 2.2 te komen.

Dankzij dit instrumentarium kan een woonzorgcentrum veel sneller een taalbeleid voor zijn voorziening uitwerken.

Actie: Taalondersteuning op de werkvloer bij Familiehulp

Familiehulp ontwikkelde een taalbeleid samen met het Huis van het Nederlands. De thuiszorgdienst heeft in 2010 extra acties opgezet om poetshulpen en verzorgenden de kans te geven om hun taalvaardigheid Nederlands te verhogen.

Voor huishoudhulpen en verzorgenden met een instapniveau Nederlands lager dan 2.1 werd tijdens de werkuren Nederlands op de Werkvloer (NODW) gegeven door VDAB (32 x 3u). Parallel met de taallessen Nederlands organiseerde Familiehulp conversatielessen. Werknemers met een zeker niveau Nederlands kregen de kans om meer Nederlands te oefenen. Het Huis van het Nederlands ondersteunde het personeel van Familiehulp bij de start van deze conversatietafels, opdat zij deze tafels zelf konden begeleiden. Bovendien gaf het huis van het Nederlands 2 halve dagen training aan personeel, opdat zij beter konden omgaan met werknemers met een beperktere taalvaardigheid. Niet enkel het taalvaardigheidsniveau is verhoogd, maar de moed en de motivatie om te praten zijn toegenomen.

Nederlands blijvend mogen oefenen, is een kritisch punt voor de medewerkers van Familiehulp binnen de reguliere werking. Bovendien is het belangrijk om de aandacht voor Nederlands te verankeren in de hele organisatie.

Wil je meer weten over deze acties?

Tracé Brussel

Groep Intro Brussel:

Familiehulp:

VDAB:

Huis van het Nederlands:

Luc Dewitte