• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Wat we doen

Kernfuncties

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel neemt volgende functies waar:

  1. Stimulator: het Kenniscentrum Woonzorg zet mogelijke initiatiefnemers aan om in Brussel woonzorgdiensten, -voorzieningen en -concepten te starten, te ontwikkelen of te initiëren.
  2. Facilitator: het Kenniscentrum ondersteunt –op eigen initiatief of op vraag- organisaties in de uitbouw van woonzorgconcepten en introduceert en faciliteert nieuwe projecten.
  3. Moderator: het Kenniscentrum Woonzorg gaat het gesprek aan met de partners in een woonzorgzone zodat via afstemming en samenwerking de uitbouw van een zorgzame buurt mogelijk wordt.
  4. Innovator: via kennisopbouw en eventueel gericht onderzoek ontwikkelt het Kenniscentrum Woonzorg samen met terreinpartners nieuwe woonzorgmodellen, die op hun bruikbaarheid worden getest. Zo ook kunnen modellen die elders hun waarde bewezen hebben, getransponeerd worden naar de Brusselse context.
  5. Katalysator: het Kenniscentrum Woonzorg deelt de opgebouwde kennis, het rolt via samenwerkingsverbanden good practices uit in verschillende buurten en sensibiliseert initiatiefnemers en ouderen.
  6. Mediator: het Kenniscentrum Woonzorg is een tussenactor in het omzetten en onderbouwen van signalen uit de sector naar concrete beleidsaanbevelingen.

Uitvoeringsprincipes

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel werkt voor de Vlaams erkende ouderenzorgvoorzieningen en thuiszorgdiensten en neemt ook initiatieven voor de doelgroep van personen met een handicap en geestelijke gezondheidszorg en andere belendende sectoren, vanuit de ambitie een levensloopbestendige, leeftijdsonafhankelijke en buurtgerichte woonzorg, kortom een model van zorgzame buurt, uit te bouwen.

Het Kenniscentrum Woonzorg vertrekt daarbij vanuit een globale visie op een grootstedelijke, context aangaande woonzorg. Het woonzorgthema wordt in globo aangepakt: bevraging, analyse en studiewerk, hiaten detecteren, invullen en plannen van de programmatie, aftoetsen van de financiële haalbaarheid, betrokkenheid van gebruikers stimuleren, creëren van netwerkontwikkeling en samenwerkingsverbanden, initiatieven nemen aangaande tewerkstellingsaspecten, promoten van levensloopbestendig wonen en alternatieve woonvormen voor ouderen en zorgbehoevenden, uitwerken van innovatieve zorgprocessen en zorgproducten … en dat alles in voortdurend overleg met de verschillende diensten, voorzieningen, sectoren en bevoegde overheden.

Bij deze aanpak wordt rekening gehouden met de bestaande voorzieningen en diensten, in Brussel eveneens deze die door de andere gemeenschappen of de lokale besturen worden uitgebouwd of erkend.

Belendende actoren uit de welzijns- en gezondheidssector worden waar nodig of gewenst bij deze globale visie betrokken.

Het Kenniscentrum Woonzorg is zelf geen initiatiefnemer of eindactor, het doet beroep op de bestaande partners op het terrein en komt met hen tot goede samenwerkingsafspraken.

Het Kenniscentrum Woonzorg ontwikkelt zijn rol op een intermediaire en faciliterende wijze, vanuit een pluralistische visie, met respect voor de ideologische identiteit van de initiatiefnemers en partners waarmee het samenwerkt. Het bewaakt dat de gebruikers ongeacht hun levensbeschouwelijke, culturele en etnische diversiteit een beroep kunnen doen op de voorzieningen en diensten. Het werkt desgewenst hiervoor de nodige initiatieven uit.

Het Kenniscentrum Woonzorg ziet de oudere of de zorgbehoevende als een gebruiker die zelf de regie van zijn leven in handen heeft. De begrippen ‘autonomie’, ‘zelfbeschikkingsrecht’ en ‘keuzevrijheid’ staan hierbij centraal. De oudere die zorg wenst, heeft recht op de meest gepaste zorg. Hij moet daarvoor beroep kunnen doen op diensten die sterk cliëntgericht zijn.

Het Kenniscentrum Woonzorg is alert dat ook ouderen en zorgbehoevenden uit kansengroepen een plaats krijgen in het woonzorgaanbod. Het streeft daarom bij kennisdeling, sensibiliseringsactiviteiten of de ontwikkeling van initiatieven in de verschillende woonzorgzones naar een aandeel van of aanbod voor kansarme zorgbehoevenden dat minstens gelijk is aan het armoedepercentage in de desbetreffende woonzorgzone.

Het Kenniscentrum Woonzorg kiest in de uitbouw van het woonzorgaanbod voor een juiste balans tussen enerzijds de kwaliteit van leven en een aangename leefomgeving voor de gebruiker en anderzijds de kostenefficiëntie van de zorg. 

Meerjarenplan 2015-2020

lees hier het meerjarenplan

Het voorliggende Meerjarenplan Kenniscentrum Woonzorg Brussel 2015-2020 speelt in op de veranderende socio-demografische situatie van Brussel. Het anticipeert op de verwachte stijging van het aantal ouderen en zorgbehoevenden, op de groeiende diversiteit van de Brusselse populatie, op de mondiger wordende zorgbehoevende die de regie over zijn leven zelf in handen wil hebben, op de toenemende maatschappelijke kost voor de zorg voor ouderen, personen met een handicap en andere zorgbehoevenden...
In deel twee komen de hoofdlijnen van het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 aan bod, die uitmonden in een leidraad voor goede woonzorg.Het derde en vierde deel neemt de organisatie onder de loep. Ze zoomen in op de missie, visie, waarden, uitvoeringsprincipes en kernfuncties van de organisatie en geven een analyse van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.